Téma: 

rabdomyolýza

ROSUCARD - PŘÍBALOVÝ LETÁK

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité, abyste věděli, které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby. Ukončete léčbu přípravkem Rosucard a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u vás dostaví alergická reakce:

 • obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla;
 • otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání. silné svědění kůže (s vystouplými boulemi).

Přestaňte také užívat ROSUCARD a ihned informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat neobvyklou bolest ve svalech, která trvá nezvykle dlouho. Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u ostatních statinů se u malého počtu osob mohou objevit nepříjemné svalové příznaky, které se vzácně mohou prohlubovat a vést až k potenciálně život ohrožujícímu svalovému poškození známému jako rabdomyolýza. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s léčbou rosuvastatinem (léčivá látka přípravku Rosucard).

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

 • bolest hlavy;
 • bolest břicha;
 • zácpa;
 • pocit na zvracení;
 • bolest svalů;
 • slabost;
 • závratě.
 • zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Rosucard (pouze Rosucard 40 mg);
 • cukrovka (diabetes mellitus) – obvykle u pacientů s hladinou cukru v krvi na horní hranici „normálních hodnot“.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

 • vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce;
 • zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Rosucard (pouze Rosucard 10 mg a 20 mg).
 • Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):
 • těžká alergická reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, potíže s polykáním a dýcháním, silné svědění kůže (s vystouplými boulemi), pokud se taková reakce u vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat Rosucard a volejte lékařskou pomoc;
 • poškození svalů – přestaňte užívat Rosucard a informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá déle, než jste čekal/a;
 • silná bolest břicha (zánět slinivky břišní) zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi;
 • bolest kloubů.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):
 • žloutenka (zežloutnutí kůže a očí);
 • zánět jater stopy krve v moči;
 • poškození nervů rukou a nohou (pocit necitlivosti);
 • ztráta paměti;
 • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).
Nežádoucí účinky vyskytující se s neznámou frekvencí (z dostupných dat nelze frekvenci stanovit), mohou zahrnovat:
 • průjem;
 • Stevens-Johnsonův syndrom (závažné puchýřovité onemocnění kůže, úst, očí a pohlavních orgánů);
 • kašel;
 • dušnost;
 • edémy (otoky).
Jiné možné nežádoucí účinky:
 • poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr;
 • ztráta paměti;
 • sexuální potíže;
 • deprese;
 • dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka;
 • diabetes – pravděpodobnější, pokud máte vysokou hladinu cukrů a tuků v krvi, jste obézní a máte vysoký krevní tlak.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Zdroj: Rosucard - příbalový leták
Zveřejněno dne: 3.7.2017

RABDOMYOLÝZA

Léčba

Je nutné léčit nebo odstranit příčinu rabdomyolýzy, je-li to možné. Pacient by měl ležet na JIP s monitorací základních životních funkcí a vnitřního prostředí. Jako prevence poškození ledvin je nutná hydratace. Pokud dojde k výraznému zhoršení ledvinných funkcí, pak je zapotřebí alespoň dočasná dialýza.

Zdroj: Rabdomyolýza
Zveřejněno dne: 28.6.2016

RABDOMYOLÝZA

Příznaky

Často bývá přítomna svalová slabost anebo bolesti svalů. Z rozpadajících se svalových vláken se uvolňuje řada látek, například kreatinkináza (zkratka CK) a myoglobin. Molekuly myoglobinu se krevním řečištěm dostávají přes ledviny do moči, což se označuje jako myoglobinurie. Ledviny jsou molekulami myoglobinu poškozovány a může dojít k akutnímu ledvinnému selhání. U pacienta může snadno dojít k rozvratu vnitřního prostředí a k úmrtí.

Zdroj: Rabdomyolýza
Zveřejněno dne: 28.6.2016

RABDOMYOLÝZA

Příčiny

Nadměrná svalová zátěž – Extrémní fyzická námaha, obzvláště u netrénovaného jedince, může vést k poškození přetížených svalů, které se mohou začít rozpadat.

Zvýšená tělesná teplota – Silná horečka nad 40 °C doprovázená svalovým třesem může svaly spolehlivě zničit a způsobit jejich rozpad. Speciálním podtypem tohoto stavu je takzvaná maligní hypertermie, která vzniká u některých geneticky předurčených jedinců po podání plynných anestetik (léky na uspání).

Tepenný uzávěr – Akutní uzávěr tepny, která vyživuje větší množství svalů, způsobí svalovou ischemii (nedostatek kyslíku a živin). Typicky k tomu dochází u dolní končetiny, a není-li tepenný uzávěr včas zprůchodněn, dochází k rabdomyolýze, odumření končetiny a stav končí amputací.

Crush syndrom – Syndrom vzniká u lidí, kteří byli zavaleni nebo zasypáni. Dlouhodobější stlačení tkání zevní silou způsobí poškození svalů s rabdomyolýzou a u zdánlivě stabilizovaného člověka pak po uvolnění ze závalu dochází k ohrožení organismu.

Metabolické příčiny – K poškození svalů může dojít u minerálního rozvratu (například zvýšená hladina draslíku nebo snížená hladina vápníku) a u zvýšené nebo snížené funkce štítné žlázy.

Léky a jiné sloučeninyRabdomyolýza je obávanou komplikací užívání léků ze skupiny statinů (často užívané léky proti vysokému cholesterolu), je tedy těžkou formou takzvané statinové myopatie. Léky ze skupiny neuroleptik (psychiatrické léky) mohou vyvolat rozpad svalových vláken v rámci maligního neuroleptického syndromu. Z jiných sloučenin byla rabdomyolýza pozorována i po požití velkého množství alkoholu, jiných návykových látek (kokain, LSD a podobně) a jedů (například otrava strychninem).

Autoimunitní nemoci – K postižení svalů naším vlastním imunitním systémem dochází u polymyozitidy (a u příbuzné dermatomyozitidy). Většinou je hlavním příznakem svalová slabost, choroba však může nabýt i podoby rabdomyolýzy.

Zdroj: Rabdomyolýza
Zveřejněno dne: 28.6.2016

RABDOMYOLÝZA

Statiny

Svalové poškození, od myalgie po rabdomyolýzu, může provázet podávání statinů od počátku jejich užívání. Zcela jistě tak nejde o problém, který by se měl přehlížet. Na druhou stranu však musíme zmínit, že i při použití nejvyšších dávek statinů je frekvence výskytu závažných svalových poškození (rabdomyolýz) extrémně vzácná. Nejúčinnější statiny (atorvastatin a rosuvastatin) jsou s ohledem na studiemi dokumentovaný výskyt svalového poškození srovnatelné. Je však pravda, že v případě atorvastatinu je větší množstvím důkazů, které dokládají jeho bezpečnost i při použití vysokých dávek. Vzhledem k rozšiřujícímu se spektru pacientů léčených statiny je pravděpodobné, že se nežádoucí účinky této léčby budou vyskytovat relativně častěji. Vyskytnou-li se, musí být léčba přerušena a teprve po odeznění symptomů vyzkoušet jiný typ statinu. Než je pacient prohlášen za „statiny netolerujícího“, měly by být vyzkoušeny nejméně tři různé molekuly, které naštěstí pro takové nemocné jsou k dispozici. Ideální je v tomto případě spolupráce praktického lékaře se specialistou, který má možnost takové nemocné lépe a častěji monitorovat.

Zdroj: Rabdomyolýza
Zveřejněno dne: 28.6.2016